Alt du trenger å vite om Sørlandet – på ett sted.
Publiserte artikler:6275
Foto: Anders Martinsen
 

Europas energibatteri

- Norge kan stå foran et nytt energi- og industrieventyr, som samtidig vil være med på å oppfylle Europas klimamålsettinger, sier Trond Kristiansen, klima- og energirådgiver i Vest-Agder fylkeskommune.

Kvinesdal og Sirdal forbereder seg nå til storstilt utbygging av pumpekraftverk. – Når forbruket er lavt, og kraftprisen er rimelig kan man pumpe vann fra ett basseng opp til et høyereliggende basseng. Så kan man spare på energien til det er vindstille og overskyet. Da vil prisene stige, man kan slippe ut vannet, og sitte igjen med et overskudd, forteller Kristiansen.

EU-landene har som mål å senke sine klimagassutslipp med 80 – 95 % innen 2050. De vil blant annet at kraftproduksjonen skal bli helt uten klimagassutslipp. Dette alene vil føre til reduksjoner på 1 230 millioner tonn CO2. Det tilsvarer mer enn 20 ganger Norges utslipp. For å klare det må EU-landene blant annet bygge mye – veldig mye – vindkraft og solkraft.

- Kraft er en ”ferskvare” som må brukes når den blir produsert. Fornybar energi som vind og sol skaper store utfordringer for leveringssikkerheten fordi det kan være overskyet og vindstille. Det trengs derfor et energilager for å sikre kraftproduksjonen, og som kan ta vare på energien de dagene det produseres mer enn det er behov for, forteller Kristiansen. Det er i denne sammenhengen det blir snakk om et ”grønt batteri” på Agder. Systemet kan:

  • Produsere store mengder fornybarkraft når det er vindstille og overskyet
  • ”Lagre” fornybar kraft når det produseres for mye
  • Ha overføringer til forbrukere og produsenter

Illustrasjon: Helge Steinnes

 

Sørlandet har med sin nærhet til Europa, og med sine kraftbassenger, en naturgitt fordel og mulighet til å etablere et ”grønt batteri”. Europa ønsker derfor å legge kraftkabler til Agder. Matti Supponen i EU-Kommisjonen viste på NVE-konferansen Energidagene 2011 til hvilke unike muligheter Norge har ved å bli et ”grønt batteri” for Europa. Han pekte på muligheten for å kjøpe kraft billig fra Europa når det blåser og selge dyrt når det ikke blåser. – Og alt dette kan skje uten noen større økning i sluttbrukerprisene i Norge, sa han.

Regional verdiskaping

Ved at Norge og Agder fungerer som et ”grønt batteri” vil verdien av de regionale vannkraftressursene øke. Agder Energi, som er et av de ledende regionale energiselskapene og eid av kommunene på Agder og staten gjennom Statkraft, vil svært gjerne utnytte muligheten for at Agder kan bli et slikt ”grønt batteri” for Europa.

- For å få dette til må det etableres flere utvekslingskabler til Europa, samtidig som det etableres et rammeverk som sikrer produsentene av fleksibel vannkraft inntekter fra salget av den fornybare energien, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi. Han legger til at dette både vil styrke forsyningssikkerheten, være et svært godt klimatiltak, og samtidig vil det bidra til verdiskaping for regionen og for Agder Energi. Et ”grønt batteri” oppstår imidlertid ikke av seg selv, men krever en aktiv politikk, og utforming av nye rammevilkår.

Pressefoto

- Vi er avhengig av flere forhold for å sette i gang en slik utvikling. Statnett har nylig utsatt planene om å bygge kabler til Tyskland og Storbritannia til 2018 og 2021. Det betyr at Europa dermed i stor grad må basere seg på fossile energikilder for å møte behovet for batterikapasitet så lenge Statnett har monopol på  nye kabler. Hvis vi etablerer tilstrekkelig overføringskapasitet tidlig nok, vil vi legge til rette for at Norge blir en del av et grønt Europa og at Agder Energi blir en del av den fremtidige energiløsningen i Europa, sier Nysted.

Viktig for Lister-regionen

Det mangler en avklaring på deling av kostnader og gevinster mellom de involverte partene. Ordføreren i Kvinesdal, Odd Omland, er tydelig på at han mener en slik utbygging må komme nærmiljøet til gode. – Noen ganger har vi historiske muligheter. For 50 år siden ble Listerregionen løftet av Sira-Kvina-utbyggingen. Nå har vi sjansen igjen, men vi må stille noen krav, sier han, og nevner flere punkter: De involverte kommunene må garanteres inntekter på samme eller høyere nivå enn i dag, og med økt verdiskaping må også kommunenes inntekt fra kraftselskapene økes. Skatten som sikrer kommunene kraftinntekter må også inkludere pumpekrafteverk. Omland stiller også krav om at den kompetansekrevende delen av virksomheten skal lokaliseres i Lister-regionen. Gjør vi dette rett, kan vi løfte Listerregionen inn i en ny tid, og inn i kunnskapssamfunnet, sier Omland

Modell etter “olja”

I utviklingen av oljevirksomheten i Norge har det vært imøtekommet krav om at kompetansekrevende deler av virksomheten skal lokaliseres nær de ulike feltene til havs. På lik linje mener Omland man kan forvente at prosjektering og planleggingen av energisatsningene i Lister-regionen skal ligge lokalt.

Ordfører Odd Omland

- Med den store utbyggingen av kraftutveksling med Europa, og mindre utbygginger knyttet til småkraftverk og vindkraftverk kan Listerregionen bli et senter for fornybar energi i Norge. Regionen har allerede miljøer som ligger i verdenstoppen på energieffektivisering. Den kraftkrevende industrien med Eramet i Kvinesdal, Lista Aluminiumsverk og Alcoa Aluminiumsverk produserer med langt mindre energiforbruk enn tilsvarende bedrifter i andre deler av verden. Dette vil kunne være miljøer en tenkt ny forskningsstasjon på fornybar energi og energieffektivisering kan dra veksler på, sier Omland.

UiA vil spille en rolle

Dersom Lister-regionen reiser krav om forskningssenter vil det etableres et mulighetsvindu for UiA. Forskning på fornybar energi og energieffektivisering er et satsingsområde for Norsk Forskningsråd og i tilknytning til Enova er det behov for oppbygging av kompetansemiljøer i Norge. Behovet for modellering simulering og kontroll og overvåkning når det gjelder fornybar energiproduksjon fra uregulerte kilder som vind og sol er et nytt felt som krever forskning. Ledelsen i UiA uttrykker positiv interesse i å etablere et forskningssenter i Lister-regionen. – Her vil det ligge muligheter for fremtidige stipendiater og spennende forskning, sier Torunn Lauvdal, rektor på UiA.

- Det er et stykke frem. Vi trenger et håndslag fra regjering og storting for å få noen av brikkene på plass. Og det burde vi kunne klare, for her går regionalpolitikk, næringspolitikk, miljøpolitikk og utenrikspolitikk hand i hand. Dette er vår store mulighet. Sammen kan vi sikre et nytt industrieventyr for Norge og gjøre Lister til en bærekraftig vekstregion, avslutter en offensiv ordfører Omland.